Celebrating my 18th birthday - Bobbi Dylan, Lilly Ford