It was at Pelo foi Gostoso Miia Thalia and DESTROYER